• 轮换广告01
  • 轮换广告01
  • 轮换广告03
  • 广告图片xxx

རྫོང་སར་དགེ་རྩ།

གྲོང་གསེབ་སྨན་ཁང་།

རྫོང་སར་ལག་ཤེས་ལྟེ་གནས།

ང་སར་བོད་སྨན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ཉིད་ཀྱིས་༡༩༨༣ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་སྔར་ཡོད་པ་རྒྱུན་འཛིན་དང་མེད་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་ལོ་ངོ་༣༠ལྷག་ལ་དཀའ་སྤྱོད་བྱས་པས་ལག་ཤེས་རིགས་༡༥ ཙམ་ལག་རྩལ་ཉམས་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེར་སྦྱོང་གྲྭ ༢༧ དང་ལག་ཤེས་པ་ཁྱོན༧༠༠ལྷག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།


ཉེ་སྔོན་ལག་ཤེས་ལས་གཞི་གོང་དུ་འཕེལ་ཕྱིར་བོད་བཟོ་ཀུན་ཁྱབ་ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁེ་ལས་ཤིག་བཙུགས་ཡོད། ཁེ་ལས་དེ་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་ལག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་དང་། མི་རིགས་རིག་གནས་བོང་མཛོད་ནང་ལག་ཤེས་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ཤུགས་ཆེན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན།


མ་བུ་བདེ་སྲུང་གི་སྨན་པ་ཟབ་སྦྱོང་།

རི་སྐྱེས་སྨན་རྩྭ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འདེབས་འཛུགས།