• 轮换广告01
  • 轮换广告01
  • 轮换广告03
  • 广告图片xxx

རྫོང་སར་དགེ་རྩ།

གྲོང་གསེབ་སྨན་ཁང་།

རྫོང་སར་སྨན་ཁང་གིས་༢༠༡༠ལོའི་སྔོན་དུ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་བོད་སྨན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ནས་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ལ་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་རོགས་སྐྱོར་སྨན་ཁང་མང་པོ་བཙུགས་བཞིན་ཡོད། ཉེ་སྔོན་བོད་ཁུལ་ས་གནས་དཀར་མཛེས་དང་རྔ་བ། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ། ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ། མཚོ་སྔོན་ཡུ་ཤུལ་དག་ཏུ་རོགས་སྐྱོར་སྨན་ཁང་༡༥ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ནང་ཚུན་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གསར་བའི་འགོ་བརྩམས་ཡོད་ལ། དེས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བོད་སྨན་བཅོས་དགོས་མཁོ་ཁ་སྐོང་གང་འཚམས་ཐུབ།རྫོང་སར་ལག་ཤེས་ལྟེ་གནས།

མ་བུ་བདེ་སྲུང་གི་སྨན་པ་ཟབ་སྦྱོང་།

རི་སྐྱེས་སྨན་རྩྭ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འདེབས་འཛུགས།